Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-635975368817
364,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: trắng-rộng 10mm * dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng-rộng 15mm * dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng-rộng 20mm * dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng- rộng 25mm * Dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng-rộng -30mm * dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng-rộng 50mm * dài 5m * dày 1mm [5 cuộn] trắng-rộng 10mm * dài 5m * dày 3mm [5 cuộn ] trắng -15mm rộng * dài 5m * dày 3mm [5 cuộn] trắng -20mm rộng * 5m dài * dày 3mm [5 cuộn] trắng -25mm rộng * 5m dài * dày 3mm [5 cuộn] Trắng -30mm rộng * 5m dài * Dày 3mm [5 cuộn] Trắng-rộng 50mm * dài 5m * dày 3mm [5 cuộn] Trắng-rộng -10mm * dài 2m * dày 5mm [5 cuộn] Trắng- rộng 15mm * dài 2m * dày 5mm [5 cuộn] trắng -Rộng 20mm * dài 2m * dày 5mm [5 cuộn] trắng-rộng 25mm * dài 2m * dày 5mm [5 cuộn] trắng-rộng 30mm * dài 2m * dày 5mm [5 cuộn] trắng-rộng 50mm * dài 2m * 5mm dày [5 cuộn] trắng-rộng 10mm * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn] trắng-rộng 15mm * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn] Trắng-rộng 20mm * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn] Trắng-25mm rộng * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn] Trắng -30mm rộng * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn] Trắng- rộng 50mm * dài 2m * dày 8mm [5 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh
Băng xốp trắng 3MEVA Tấm gạch men hai mặt Tường KT Bảng quảng cáo Khung ảnh Áp phích Báo chí Cố định Giá đỡ ETC Cố định Nhiệt độ, Chống thấm nước, Không có vết Xe hơi Keo dán hai mặt Dày mạnh Màu đen băng keo 2 mặt xốp xanh

0965.68.68.11