3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-544754015086
219,000 đ
Phân loại màu:
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
Quy cách đóng gói:
1 gói hàng
Ghi chú

Số lượng:
Tên sản phẩm: 3M 810-12.7mm * 10m
Thương hiệu: 3M
Mã số: 810-12.7mm * 10m
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu sắc: bao gồm máy cắt 103 (băng vô hình huyền diệu rộng 19MM * dài 4 mét 1 cuộn) Máy cắt bánh donut (giao màu ngẫu nhiên) với băng rộng 19MM * dài 7,7 mét 1 cuộn Máy cắt 103 + rộng 12,7MM * dài 10 mét [2 cuộn] Máy cắt 103 + rộng 19MM * dài 10 mét [2 cuộn] Máy cắt 103 + rộng 12,7MM * dài 10 mét [5 cuộn] Máy cắt 103 + rộng 19MM * dài 10 mét [5 cuộn] Bánh rán (giao màu ngẫu nhiên) + chiều rộng 19MM * Dài 33 mét [2 cuộn] Bánh rán (giao màu ngẫu nhiên) + Chiều rộng 12,7MM * Dài 33 mét [2 cuộn] Chiều rộng 12,7MM * Dài 33 mét [5 cuộn] Máy cắt bánh donut Rộng 19MM * Dài 33m [5 cuộn] Máy cắt bánh rán 12,7 Rộng MM * dài 10m [2 cuộn] rộng 12,7MM * 10m [10 cuộn] rộng 12,7MM * dài 33 mét [1 cuộn] rộng 12,7MM * dài 33 mét [2 cuộn] rộng 12,7MM * 33 mét [10 cuộn] Rộng 19MM * dài 25 mét [2 cuộn] rộng 19MM * dài 10 mét [2 cuộn] rộng 19MM * 10 mét [10 cuộn] rộng 19MM * dài 33 mét [1 cuộn] rộng 19MM * dài 33 mét [2 cuộn] 19MM rộng * 33 mét [10 cuộn]
Nhà sản xuất: 3M China Co., Ltd.
Quy cách đóng gói: 1 gói
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m
3M810 sai câu hỏi dán băng sao chép Scotch huyền diệu vô hình Thử nghiệm Scotch dính từ trong suốt mờ sương rung sinh viên sao chép và hoàn thành hiện vật sao chép miễn phí bộ câu hỏi chuyển băng chống rách keo 3m

0965.68.68.11