Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-620263903250
207,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Kiểu đục lỗ từ nanobelt (dành cho xe cộ)
Phân loại màu: đường kính tròn 25mm [20 miếng] tròn đường kính 50mm [10 miếng] chiều rộng hình vuông 50MM * dài 50MM [10 miếng] chiều rộng hình vuông 50MM * dài 100MM [10 miếng]
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt
Miếng dán không đánh dấu trong suốt hình tròn dán hai mặt keo dán chắc chắn không thấm nước cố định đồ trang trí xe hơi chống trượt thảm sử dụng kép Băng keo xốp đen 2 mặt

0965.68.68.11