Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-650166254955
207,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Băng keo hai mặt nắng mưa
Phân loại màu sắc: rộng 3cm * dài 1m * dày 1,5mm rộng 5cm * dài 1m * dày 1,5mm rộng 3cm * dài 3m * dày 1,5mm rộng 3cm * dài 5m * dày 1,5mm rộng 5cm * dài 3 mét * dày 1,5mm 5 rộng cm * dài 5 mét * dày 1,5 mm
Nhãn hiệu xe: JEEP PAJNI / Pagani ARCFOX ALPINA / Apena MG
Bộ phận ô tô: Cherokee / Free Light (Nhập khẩu)
Năm: 2014 mô hình 2015 mô hình
Cục ô tô: Zonda (nhập khẩu)
Năm: 2004
Bộ phận ô tô: αS
Năm: 2021
Dòng xe: B4 (nhập khẩu)
Năm: 2016
Phòng xe: MG GT
Năm: 2016 mô hình 2017 mô hình 2015 mô hình
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt
Keo hai mặt dùng cho xe ô tô mày nắng và mưa, độ nhớt cao, đuôi xe chắc chắn, dải sáng cửa sổ ô tô, v.v ... dải dán viscose không vạch keo xốp 1 mặt

0965.68.68.11