Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot

MÃ SẢN PHẨM: TD-648836989494
543,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Mái nhà nông thôn Vật liệu chuyển đổi không thấm nước Dầu nỉ Vải trùm đầu Rain Bungalow Asphalt Tự dính cuộn không thấm nước bang keo chong dot
Ghi chú

Số lượng:
品牌: WY(基础建材)
型号: 自粘卷材6.22
颜色分类: 1.5MM厚 【宽15cm X 长10米】(加厚铝箔 补裂缝神器) 1.5MM厚 【宽20cm X 长10米】(加厚铝膜 补裂缝神器) 1.5MM厚【宽1米x长5米】(加厚铝箔 抗老化) 1.5MM厚【宽1米 x 长10米】(加厚铝箔 抗老化) 1.5MM厚【宽1米 x 长20米】(加厚铝箔 抗老化) 2.0MM厚【宽1米 x 长15米】(加厚铝箔 抗老化) 3.0MM厚【宽1米 x 长10米】(加厚铝箔 抗老化) 1米宽10米长 1.5mm厚金属铝膜(红色) 1米宽20米长 1.5mm厚金属铝膜(红色) 【1.5MM厚 5平米打底油组合】水泥基面专用 【1.5MM厚 10平米打底油套装】水泥基面专用 【1.5MM厚 20平米打底油组合】水泥基面专用 【2.0MM厚 15平米打底油组合】水泥基面专用 【3.0MM厚 10平米打底油组合】水泥基面专用 【水泥基面专用红色1.5mm10平打底油套餐】 【水泥基面专用红色1.5mm20平打底油套餐】

0965.68.68.11