Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-644966181074
210,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: www6qq9
Phân loại màu sắc: rộng 30mm * dài 1m * dày 1,5mm, rộng 50mm * dài 1m * dày 1,5mm, rộng 30mm * dài 3m * dày 1,5mm, rộng 50mm * dài 3m * dày 1,5mm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm
Miếng dán giày cao gót 2 mặt dính chắc chắn không đánh dấu, độ nhớt cao v.v .. keo dán vào tường, keo cố định không vạch, keo hai mặt dán xe hơi băng dính xốp 2 mặt 1cm

0965.68.68.11