471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo

MÃ SẢN PHẨM: TD-571021349000
302,000 đ
Phân loại màu:
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
471 Băng cảnh báo màu vàng PVC màu vàng Zebra Crossing Cảnh báo dán sàn Sàn logo Băng tuyến tính màu cuộn băng rào cảnh báo
Ghi chú

Số lượng:
颜色分类: 黄色48mm宽*17米长【6卷】 无尘黄色48mm*33米长【6卷】 黄色60mm宽*17米长【5卷】 无尘黄色60mm*33米长【5卷】 黄色100mm宽*17米长【3卷】 无尘黄色100mm*33米长【3卷】 黄色48mm宽*17米长【24卷】
品牌: 奔亿达
型号: B471

0965.68.68.11