100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-620452260617
347,000 đ
Phân loại màu:
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: chiều rộng 10MM * 100M * 12 chiều rộng 15MM * 100M * 10 cuộn chiều rộng 18MM * 100M * 9 cuộn chiều rộng 20MM * 100M * 8 cuộn chiều rộng 30MM * 100M * 5 cuộn chiều rộng 45MM * 100M * 4 cuộn chiều rộng 60MM * 100M * Chiều rộng 3 cuộn 80MM * 100M * 2 cuộn chiều rộng 100MM * 100M * 2 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-18
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ
100 mét dài băng mặt nạ bán buôn mặt nạ giấy gửi giấy làm đẹp giấy keo phun sơn mặt nạ kỹ thuật mặt nạ xé rách không đánh dấu băng giấy làm đẹp khâu băng giấy làm đẹp băng giấy diatom bùn băng dính viết được chữ

0965.68.68.11