Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-589577268817
209,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 3M
型号: 9448MST
颜色分类: 【黑色1.6cm宽】3米毛+3米勾 黑色11cm宽*15cm长【5片毛+5片勾】 黑色11cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色3.8cm宽 3米毛+3米勾 白色3.8cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 黑色2.5cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色3cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色11cm宽*15cm长【5片毛+5片勾】 黑色2cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 黑色3.8cm宽 3米毛+3米勾 白色11cm宽*15厘米长【10片毛+10片勾】 黑色3cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 黑色5cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色3cm宽 3米毛+3米勾 白色5cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 黑色5cm宽 3米毛+3米勾 黑色11cm宽 3米毛+3米勾 【白色11cm宽】3米毛+3米勾 黑色3cm宽 3米毛+3米勾 白色2.5cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 黑色3.8cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色2cm宽*15cm长【10片毛+10片勾】 白色3cm宽 3米毛 白色3cm宽 3米勾 黑色3cm宽 3米毛 白色2cm宽 3米毛+3米勾 白色2.5cm宽 3米毛+3米勾 【白色5cm宽】3米毛+3米勾 黑色2.5cm宽 3米毛+3米勾 白色1.6cm宽 3米毛+3米勾 黑色2cm宽*15cm长 5片毛+5片勾 黑色2cm宽 3米毛+3米勾 黑色3cm宽 3米勾 1.6cm*15cm【10片毛+10片勾默认黑色颜色备注】
宽度: 2cm
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ độ nhớt cao cố định xe antapepress Pad đặc biệt dán tấm tự dính Magi dán ma thuật băng keo xốp đen 2 mặt

0965.68.68.11