Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá

MÃ SẢN PHẨM: TD-678652144905
187,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jingluo
Mã số: 0717
Phân loại màu: Băng keo hai mặt 1,8 * 9,1m 10 cuộn Băng keo hai mặt 0,5 * 8m 1 cuộn Băng keo hai mặt 1,8 * 9,1m 5 cuộn Băng keo hai mặt 0,9 * 9,1m 5 cuộn Băng keo hai mặt 0,9 * 9,1m 10 cuộn Băng hai mặt 2,4 * 9,1m 10 cuộn Băng hai mặt 1,0 * 8m 10 cuộn Băng hai mặt 1,2 * 9,1m 10 cuộn Băng hai mặt 1,0 * 8m 1 cuộn Băng hai mặt 2,4 * 9,1m 5 cuộn Băng keo hai mặt 1,0 * 8m 3 cuộn Băng keo hai mặt 1,2 * 9,1m 5 cuộn 0,5 * 8m Băng keo hai mặt 3 cuộn 0,5 * 8m Băng keo hai mặt 10 cuộn
Nhà sản xuất: Zhejiang Leijie Supply Chain Management Co., Ltd.
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá
Keo hai mặt có độ dẻo cao phần mỏng cố định chắc chắn cho học sinh và trẻ em thủ công dính chắc chắn không để lại vết băng dính 2 mặt giá

0965.68.68.11