10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-643265363604
206,000 đ
Phân loại màu:
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Happy Unity
Màu sắc Phân loại: Khổ rộng 5MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Rộng 8MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Rộng 10MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Rộng 15MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Rộng lớn 18MM cuộn dài 20 mét [10 cuộn] Chiều rộng 20MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Chiều rộng 25MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Chiều rộng 30MM cuộn lớn dài 20 mét [10 cuộn] Chiều rộng 40MM cuộn dài 20 mét [10 cuộn ] Cuộn rộng 50MM dài 20 mét [10 cuộn] Cuộn rộng 60MM dài 20 mét [10 cuộn]
Hình thức bán hàng: gói phụ
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm
10 cuộn băng keo dành cho sinh viên mỹ thuật, tranh dính trắng yếu, phác thảo bằng bột màu nước, vải không thấm nước, không có keo dư, cuộn lớn 20m băng giấy không vạch băng keo giấy 1cm

0965.68.68.11